Feb 2009


این‌سو و آن‌سوی متن
جريان سيال ذهنی - ۲

گرچه بسیاری از آثار ادبی با شیوه‌ی جریان سیال ذهنی ظاهراً به شکل تک‌گویی درونی مستقیم و غیر مستقیم روایت می‌شود اما این نوع ادبی به شخصیت‌های اثر فرصت پرواز ذهنی می‌دهد، تا بی‌دخالت نویسنده هر چه می‌خواهند بگویند و هر جا که دوست دارند بروند، و ذائقه و میل خود را به محک تجربه بیازمایند. بنابراین شیوه‌ی جریان سیال ذهنی فقط تک‌گویی درونی مستقیم یا غیر مستقیم نیست. این شگرد، خودکاوی درونی شخصیت را مانند بوم‌رنگ به پرواز در می‌آورد تا مشاهدات و ذهنیات خود را در طول مسیر، ببیند و بگوید.يک ميليون امضا؛ دانه‌های ريز برف

در ادامه‌ی تلاش برای ايجاد برابری حقوق زن و مرد در ايران، پری رفيع نماينده جامعه دفاع از حقوق بشر، در مدرسه هنرپيشگی و بازيگری برلين هنگام سخنرانی از تلاش پی‌گير زنان ايران حرف زد، و هنرپيشه‌ها خواستار همراهی با اين جنبش، هريک پيامی نوشتند و برای زنان ايران ارسال کردند. يکی از بازيگران اين مدرسه در برلين نوشته بود: «من برای کمپین شهامت و قدرت تحمل آرزو می‌کنم. آنها احترام مرا برانگیختند.»