Dec 2007


بخش اول
سال گذشته و ترانه های محبوب

در این برنامه با کسانی تماس گرفتم که به طریقی صدایشان را از رادیو زمانه در سال گذشته شنیده‌ایم و از آن‌ها درخواست کردم که هم‌زمان که تبریکات سال نوی خود را به شما شنوندگان این برنامه می‌رسانند، از آهنگی نام ببرند که در سال گذشته به آن بیش از همه گوش داده‌اند. از هادی خرسندی و پری زنگنه تا مهدی از رادیو دیوار.کریسمس در کبا
کریسمس در کوبا

مردم حافظه تاریخی قوی دارند و در آسیای میانه ما مردم مسلمان اثبات کردیم که هیچگاه از یاد نبرده ایم که ما قبلا دین زرتشتی داشتیم و بعدا دین اسلام را پذیرفتیم و این دو دین در زندگی روزمره ما چنان آمیخته و با جشن های دیگر محلی پیوسته بودند که حتا در 70 سال تبلیغ بیدینی کمونیستی مردم خدای خود را حفظ کردند هرچند با زبان و شیوه های گوناگون با خدای خود حرف می زدند. در کوبا نیز شاهد همین گونه یک فضای متناقض شدم که مرا به یاد جامعه خود می انداخت. اما جامعه 20 -25 سال قبل شوروی.موسیقی مردمی روسیه
نسلی که برای پوتین رای میدهد

نادژدا کادیشوا، آوازخوان محبوب روس، در مصاحبه ای به این سوال که چه طور توانسته ازدواج خود را با این همه شهرت حفظ کند، جواب داد که مرد باید احساس کند که وی سرور خانه است حتا اگر چنین نباشد. پوتین هم از پدر بزرگ خود، سپیریدان پوتین، که آشپز شخصی لنین و استالین بود آموخته بود که بهترین طعام برای مردم روس طعام محلی روسیه است . وقتی هیچ سفارشی نرسیده بورش روسی در زمستان دلخواه است.