تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ • چاپ کنید    

احمدی‌نژاد ایران را منزوی کرده است

مهدی کروبی می‌گوید سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد، ایران را در جهان منزوی کرده است.

نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در کنفرانسی خبری افزود که مواضع احمدی‌نژاد به منافع ایران در جهان «آسیب» زده است.

آقای کروبی تصریح کرد که اگر در انتخابات پیروز شود، سیاستی مغایر با سیاست‌های دولت فعلی و در جهت تنش‌زدایی با غرب اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، آقای کروبی همچنین گفت که احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری خود، «عملکرد ضعیفی در حوزه اقتصاد» داشته است.

رئیس پیشین مجلس ایران همچنین ادامه داد که سخنان رئیس جمهوری در انکار هولوکاست «تحریک و عصبانیت دیگر کشورها» را بدنبال داشته است.


به گفته آقای کروبی، سخنان احمدی‌نژاد در این‌ خصوص، بیش از آنکه مثبت باشد «آسیب‌رسان» بوده است، چرا که بود و نبود مسئله هولوکاست به جمهوری اسلامی ایران ارتباطی ندارد.

اشاره وی به سخنان اخیر رئیس جمهوری فعلی ایران در کنفرانس ضد نژادپرستی ژنو بود که اسرائیل را دولتی «نژادپرست» خواند.

به نوشته رویترز، دبیرکل حزب اعتماد ملی تاکید کرد که سیاست‌های ایران باید بر اساس منافع ملی خود تعیین و به اجرا گذاشته شود.

کروبی یکی از نامزد‌های مطرح در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است.
انتقاد این نامزد ریاست جمهوری، یکی از شدید‌ترین و صریح‌ترین انتقاداتی است که درباره سیاست خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد به طور مستقیم مطرح می‌شود.

آقای کروبی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که «تدابیر اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای بهبود روابطش با جهان اسلام بسیار مهم است. اما او باید اقداماتی مانند لغو تحریم‌ها علیه ایران را انجام دهد.»

Share


در همین رابطه:
کروبی خواستار تغییر قانون اساسی شد

نظرهای خوانندگان

حاج آقا مهدی، دیر گفتی ولی خوب گفتی« سیاست‌های ایران باید بر اساس منافع ملی خود تعیین و به اجرا گذاشته شود.» اعراب و اسرائیل خود باید مسائل فی مابین را حل کنند. ما ایرانیان وکیل و وصی اعراب نیستیم.
دست از فریبکاری زیر پوشش نام اسلام بردارید و فکری به حال ایرانی و ایران کنید.
وکیل ایرانی،

-- Vakil Irani ، Apr 28, 2009

آقای احمدی نژاد
به خدا قسم همه مردم عزیز وآگاه میدانند بارها هم گفته ایم که شما آبرووحیثیت ایرانیان وخصوصا ایرانیان خارج از کشور را بیش از پیش برده اید.
آبروی خانواده شهدا رابرده وبیش از حد از مقام شهید وشهادت سوءاستفاده می کنید.
هرروز بایک عناوین خاص مانند لوح ونشان ایثار از متانت وحیای پدران ومادران داغدیده شهدا سوء استفاده می کنید
.آخر کسی نیست که بگوئید مگر شما قیم مردم وشهدا هستید. قدری به دور ورتان نگاه کنید.
مردم عادی که نمی توانند حرف بزنند.همه جیز دردست گروه فشار ورئیس آنها هم سپاه وآقامجتبی خ......است.
بخدا قسم درزمان دولت های قبلی عزت مردم نسبت به الآن بهتر بود وخانواده شهدا وایثار گران هم اجر وقرب خاصی داشتند.
چگونه است که فقط آقای احمدی نژاد با والدین شهدا دیدار دارد.
چونکه همسران وفرزندان وبرادران وخواهران شهدا بیش از والدین محترم وسالخورده شان نسبت به مسائل روز وفریب کاری آقایان آگاه هستند. وتمایلی ندارند.به این بازیهای دلفریب.
آقای احمدی نژاد چنانچه دلسوز خانواده شهدا وایثارگران هستید چرا موضوع خودسوزی های پی درپی جانبازان ومشکلات عدیده آنان را پیگیری نکردید.بنظر من بعنوان عضو خانواده شهدا سوءاستفاده ومصادره از نام ویادشهدا ومحرومین بضررخودآقایان ومردم واین قشر معظم می باشد. بجای لوح ونشان عزت وحرمت مردم را اگر نگه دارید مردم شریف وباغیرت ایران خودشان خوب می دانند که چگونه با اضای محترم شهدا وایثارگران در جامعه رفتار بکنند.به خداقسم ...شما کاری کرده ایدکه بعضا مردم از یاد ونام وکنار این قشر محترم دوری می جویند.

-- نوچ ، Apr 28, 2009

مندرخارج زندگی می کنم
قبلا همه همکارانم می گفتند بوش دیوانه است.اما درحال حاضر همگی می گویند احمدی نژاد دیوانه است.
واقعا همینطور است

-- رسائی ، Apr 28, 2009

تنها احمدی نژاد نیست که باعث منزوی شدن ایران شده است! بلکه خمینی و بیت رهبری و دیگران سران حکومت اسلامی از پایه گذاران این انزوا و رنج و بدبختی مردم بوده اند. احمدی نژاد، شاگرد و نوحه خوان و تربیت شده این نظام است.
نوحه خوانان حسینی،

-- Nohe Khan ، Apr 28, 2009

ري‍ي‍س‌ ش‍ور‌ا‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ش‍‍ه‍ر پ‍ل‍دخ‍ت‍رگ‍ف‍ت‌ : ‌ع‍دم‌ پ‍رد‌اخ‍ت‌ ب‍ه‌ م‍وق‍‍ع‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار‌ات‌ م‍ورد ن‍ي‍‍ازم‍‍ان‍‍ع‌ ‌از ب‍‍ازس‍‍از‌ي‌ پ‍ل‌ ت‍خ‍ري‍ب‍‍ي‌ پ‍ل‍دخ‍ت‍ر ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

"ن‍ور‌ال‍دي‍ن‌ پ‍ورن‍ص‍ي‍ر" روز س‍ه‌ ش‍ن‍ب‍ه‌ درگ‍ف‍ت‌ و گ‍وب‍‍ا خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌اي‍رن‍‍ا ‌اف‍زود:‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ي‌ ک‍ه‌ ب‍ر رو‌ي‌ رودخ‍‍ان‍ه‌ ک‍ش‍ک‍‍ان‌ و‌اق‍‍ع‌ ش‍ده‌ و دو ب‍خ‍ش‌ ش‍رق‍‍ي‌ و ‌غ‍رب‍‍ي‌ ش‍‍ه‍ر پ‍ل‍دخ‍ت‍ر ر‌ا ب‍ه‌ ‌ه‍م‌ وص‍ل‌ م‍‍ي‌ ک‍رد ، ب‍ر‌اث‍ر ط‍غ‍ي‍‍ان‌ رودخ‍‍ان‍ه‌ وج‍‍ار‌ي‌ ش‍دن‌ س‍ي‍ل‌ درس‍‍ال‌ 84 ت‍خ‍ري‍ب‌ ش‍د.
و‌ي‌ ‌اظ‍ه‍‍ارد‌اش‍ت‌ : ‌ه‍رچ‍ن‍د ت‍رم‍ي‍م‌ و ب‍‍ه‍س‍‍از‌ي‌ ‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍ص‍وب‍‍ات‌ س‍ف‍ر دور‌اول‌ ري‍‍اس‍ت‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ي‌ ب‍ه‌ پ‍ل‍دخ‍ت‍ر‌اس‍ت‌ ‌ام‍‍ا م‍ت‍‍اس‍ف‍‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ر‌غ‍م‌ ت‍لاش‌ م‍س‍وولان‌ ب‍‍ا گ‍ذش‍ت‌ 38 م‍‍اه‌ ت‍‍اک‍ن‍ون‌ ‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ ب‍‍ازس‍‍از‌ي‌ ن‍ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .
پ‍ور ن‍ص‍ي‍رگ‍ف‍ت‌ : ب‍خ‍ش‍‍ي‌ ‌از ط‍اق‌ ف‍ل‍ز‌ي‌ ‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ ک‍ه‌ ‌اخ‍ي‍ر‌ا ن‍ص‍ب‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ دل‍ي‍ل‌ ن‍‍ام‍‍ع‍ل‍وم‍‍ي‌ دچ‍‍ار خ‍م‍ي‍دگ‍‍ي‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ‌ه‍م‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ت‍‍ع‍د‌اد‌ي‌ ‌ازک‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ان‌ س‍‍ازن‍ده‌ ق‍ط‍ع‍‍ات‌ ‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ در ح‍‍ال‌ ب‍ررس‍‍ي‌ ‌ع‍ل‍ت‌ ‌اي‍ن‌ خ‍م‍ي‍دگ‍‍ي‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.
و‌ي‌ ‌اف‍زود: ت‍رم‍ي‍م‌ ن‍ش‍دن‌ ‌اي‍ن‌ پ‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ف‍ر‌او‌ان‍‍ي‌ ‌از ن‍ظر ت‍ردد ب‍ر‌ا‌ي‌ س‍‍اک‍ن‍‍ان‌ ب‍خ‍ش‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ش‍رق‍‍ي‌ و ‌غ‍رب‍‍ي‌ ش‍‍ه‍ر پ‍ل‍دخ‍ت‍ر ‌اي‍ج‍‍ادک‍رده‌ ‌اس‍ت‌

-- بدون نام ، Apr 29, 2009


شعار های بی حاصل
پروژه بازسازی پل تخریب ‌شده پلدختر در مسیر تاریخی شدن
آوریل 28, 2009
در حالی که بیش از سه سال از تخریب پل ارتباطی پلدختر می‌گذرد و این پل هر روز برای مردم این شهر مخاطراتی را در پی دارد، اما پل هنوز به بهره‌برداری نرسیده و می‌رود به پروژه‌ای تاریخی تبدیل شود. خمیدگی پل نصب شده در شهر پلدختر در حالی که کمتر از سه ماه از نصب آن گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، در پی سیل 15 بهمن سال 84 بیش از 800 میلیارد ریال به تاسیسات زیربنایی استان لرستان به ویژه مناطق محور رودخانه کشکان و شهرستان پلدختر آسیب وارد شد که یکی از این تاسیسات زیربنایی پل ارتباطی شهر پلدختر و دیواره ساحلی این پل بود که به رغم گذشته بیش از سه سال هنوز خبری از راه اندازی آن نیست.

این در حالی است که در سال گذشته نیز برگی دیگر بر مخاطرات این پل تخریبی در پلدختر اضافه شد و در سانحه ای یکی از کارگران مشغول به کار در بازسازی این پل مجروح و یکی دیگر جان سپرد و بازهم این سوال ذهن مردم پلدختر را نهیب زد که تا کی وضعیت این پل به این گونه ادامه خواهد داشت؟

و اما در روزهای اخیر برگ تاریخی دیگری بر وضعیت این پل تخریبی اضافه شد و آن هم خمیدگی پل نصب شده بود که تنها کمتر از سه ماه از نصب آن گذشته بود.

با گذشت سه سال و مرگ یک نفر هنوز پل تخریبی پلدختر به سامان نرسیده است

این امر خود باعث نگرانی ها و حتی رواج شایعاتی در سطح شهر مبنی برغیر ایمن بودن این پل شد و انتقاد جمع زیادی از مردم، مسئولان شهرستانی و حتی امام جمعه این شهرستان را نیز در پی داشت.

خمیدگی پل نصب شده در شهر پلدختر در حالی که کمتر از سه ماه از نصب آن گذشته است

امام جمعه شهر پلدختر با انتقاد از وضعیت پل تخریبی شهر پلدختر، اظهار داشت: با گذشت سه سال از تخریب پل ارتباطی شهر پلدختر، تلف شدن و مجروح شدن دو نفر و صرف هزینه 35 میلیارد ریالی هنوز این پل به بهره برداری نرسیده است.

حجت الاسلام محمدتقی صرفی پور ادامه داد: هنوز کمتر از سه ماه از نصب این پل نگذشته پل شهر پلدختر دچار خمیدگی شده است که این مشکل خود هزینه های اضافی را به دولت در سال صرفه جویی و اصلاح ساختار الگوی مصرف وارد خواهد کرد.

ضرورت تشکیل کمیته فنی برای بررسی وضعیت پل

وی تصریح کرد: راه و ترابری استان لرستان باید هرچه سریعتر با تشکیل کمیته فنی وضعیت کنونی پل این شهر را پیش از وقوع هر اتفاقی بررسی کند.

امام جمعه پلدختر همچنین با تشریح عوامل کندی این پروژه، خاطرنشان کرد: انعقاد قراردادهای نامناسب با پیمارنکاران غیرمتخصص و چند مرحله ای کردن پروژه بازسازی این پل در شرکت های متعدد از جمله دلایل کندی بازسازی پل پلدختر بوده است.

حجت الاسلام صرفی پور با تاکید بر ضرورت پیگیری همه جانبه مسئولان برای ساماندهی وضعیت این پل، گفت: ساخت پل تخریبی شهر پلدختر باید توسط پیمانکاران متخصص هرچه سریعتر اجرا شود.

به هر حال وضعیت پل تخریبی شهر پلدختر که چند سال است انتقادهای زیادی از عملکرد مسئولان ذیربط را موجب می شود و به رغم اینکه وضعیت این پل در دور اول سفر هیئت دولت به لرستان از سوی مردم به دفعات مطرح و در مصوبات نیز گنجانده شد ولی دو سال بعد در سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان نیز مورد تاکید دوباره مردم شهرستان پلدختر قرار گرفت و کاری برای آن انجام نشد.

پیش از آن نیز مردم پلدختر در نامه ها و طومارهای پیاپی به مسئولان استانی و شهرستانی خواستار نظارت و تسریع در احداث پل تخریبی و دیواره ساحلی شهر شده بودند.

این در حالی است که این پل علاوه بر اینکه هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است وضعیت کنونی آن نیز موجب ایجاد تشویش خاطر مردم شهر پلدختر شده است که امید می رود با پیگیری مسئولان استان این مشکل مردم پلدختر هرچه سریعتر رفع شود.

-- محمدی از لرستان ، Apr 29, 2009

هرچه قدر هم از این حرفها بزنه باز آقایون حکومت سوار کار خودشون و می کنند .

منمافع اینها در جای دیگر است نه در ایران و رفاه ایرانیان .

قرنهاست که به این مردم ظلم میشود و حالا اینها با نام جعلی اسلام هم ظلم می کنند .

-- بدون نام ، Apr 29, 2009

آفرین بررادیو زمانه که الحق برای عضمت وپایداری وشاءن وحرمت ایران وایرانیان صادقانه وبدون دغدغه وسانسور به اطلاع رسانی صحیح وسالم وآگاهی بخشی جامعه می پردازد.خدایا برمن ایرانی توانی بده تا بتوانم درحد بضاعت ناچیزم حداقل خسته نباشید به سایر این زحمت کشان رادیوزمانه عرض ادب نمائم .هموطنان عزیز دست وپایتان را من می بوسم وبخدا قسم کسانی که با راه وایده شما مخالف هستند دلشان برای نه اسلام می سوزد نه برای ایران وایرانی فقط دلسوز ریاست ومیز وحقوق ورفاه خودشان هستند روز وروزگارتان خوش باد
خدایارونگهدارتان
قلمتان بیش از این برنده باد

-- دردمندایرانی ، Apr 29, 2009

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)