Sep 2007


داستان مرد عاشق پیشه و شاعر شجاع

ولادیمیر ویسوتسکی با وجود پیش گیریهای دولت شوروی، و جلوگیری از نشر ترانه هایش، در زمان زندگانی خود به شهرت دامنه دار رسید و زمان مرگ او که با جشن های المپیک 1980 مسکو همزمان بود، دوستداران هنر او از جشن رو تافتند و در سوگ این هنرمند نامدار راهپیمایی کردند. هرچند دولت مرگ او را تا به پایان رسیدن جشن های المپیک تایید نکرد. اما مردم از همان راهی که به ترانه های او گوش می داند خبر و تایید مرگ او را نیز دریافت کردند.ترانه‌هایی که بر پشت اسب سروده‌ شده‌اند

موسیقی عربی انگار برای سرودن هنگام شترسواری سروده شده باشد و ریتم آن به راه رفتن شتر شبیه است آرام و موجدار. اما موسیقی و یا آهنگ‌های مردمی سودان انگار برای اسب سواران سروده شده باشد و یا اصلا هنگام اسب سواری آفریده شده باشند تند و تیز اند.