‌به سوی دموکراسی و جمهوری در ایران


‌نشر آنلاین «به سوی دموکراسی و جمهوری در ایران»

نسخه الکترونیکی کتابِ «‌به سوی دموکراسی و جمهوری در ایران» در رادیو زمانه منتشر می‌شود. مهرداد مشایخی، نویسنده کتاب اعتقاد دارد که: « مبارزات مسالمت‌آمیز، دموکراتیک، و مدنی که در ایران امروز در جریان است، طبعاً، محتاج الگوهای نظری خود است و نمی‌تواند صرفاً بر پایه عمل‌گرائی (‌پراگماتیسم) راه خود را به جلو باز نماید. مجموعه مقالاتی که در این مجلد گردآوری شده‌اند، همه، با این هدف تدوین شده‌اند. مفاهیمی که من در اینجا طرح کردم بخشی از ابزار نظری (گفتمان) مبارزات دموکراتیک کنونی را تشکیل می‌دهند: از جمله، دموکراسی، جامعه مدنی،‌ سکولاریسم، مبارزات ستیزگرانه، جنبش‌های اجتماعی، فمینیسم و...»