May 2010


یادنامه‌ی گلشیری، رویدادهای فرهنگی و چیزهای دیگر

در رادیو زمانه به مناسبت دهمین سال درگذشت هوشنگ گلشیری، یادنامه‌ای در ۱۰ روز و هر روز به نشانه‌ی یک سال در ستون خارج از سیاست منتشر می‌شود. این یادنامه با گفت‌وگو با خانم فرزانه طاهری، همسر زنده‌یاد گلشیری آغاز شده و تا ۱۰ روز آینده با انتشار مطالبی دیگر ادامه دارد. با قاطعیت می‌توانیم ادعا کنیم که زمانه تنها رسانه‌ی رسمی اما خودمانی فارسی زبان است که برای همه این امکان را به وجود آورده که بدون هر گونه سانسور و نقطه‌چین‌های مزاحم از مسائلی صحبت کنیم که در فرهنگ رسمی ما از برخی لحاظ تابو به شمار می‌آیند. آنها که دستی در قلم دارند و قدر هر کلمه را می‌شناسند و با سلطه‌ی نقطه‌ها بر کلمه‌ها به خوبی آشنا هستند، می‌دانند که این امر یک دستاورد است. آن را باید به هر قیمت حفظ کرد.