Nov 2006


بازجويی از روزنامه‌نگاران در فرودگاه

نوشته پرستو در زن نوشت، در مورد بازجویی از روزنامه نگاران ایرانی که برای دیدن یک دوره آموزشی به هلند سفر کرده بودند.زیرزمین اصالت و موسیقی زیرزمینی

پویان در وبلاگ خود، انتقاد داریوش محمدپور را از موسیقی زیرزمینی، نقدی بر پایه رویکرد اصالت دانسته و گفته است که در گفتمان‌های فرهنگی، «اصالت»، گفتمانی کهنه و قدیمی است: «زورچپان کردنِ انحصاری هر چیزی به اسم فرهنگ و پسند جامعه‌ی ایرانی، ناسزاست.»


از دست ندهید


کارنامه مشایی در میراث فرهنگی

صلح بین کردها و دولت ترکیه

دیکتاتوری دین و ملیت و سنت؟

ادعا «باورپذیرتر» از تکذیب‌ها

سن: ۲۶ سال
دلیل مرگ: سکته