Aug 2006


اندیشه انتقادی، برنامه ۵
تفکر تحليلی

تفکر انتقادی تفکر شکاک است، شک که می‌ورزد به خاطر تشخیص درست از نادرست است، به این اعتبار شک روشی است.اندیشه انتقادی، برنامه ۴
گفتار در روش

اصل تفکر انتقادی درافتادن با عادتهای فکری است و هر آنچه که انسان از محیط خویش بی‌هیچ اندیشه‌ای برگرفته است.اندیشه انتقادی، برنامه ۳
ارزشهای پایه‌ در اندیشه‌ انتقادی

می‌نویسند: "واضح است که..." ما باید مکث کنیم و بپرسیم: واقعا واضح است؟اندیشه انتقادی، برنامه ۲
عقل خود را به کار بینداز

مجرای طبیعی امور را بشناس و عقل خود را به کار بینداز تا دریابی خبری که نقل می‌شود، موافق طبیعت است یا خلاف آن؛ اگر خلاف قانون طبیعت است بدان باور مکن!اندیشه انتقادی، برنامه ۱
منطق دنیای بسته

یکی از رایجترین استدلالها در گفتارِ سیاسی ایرانی استدلالِ همسویی است. گفته می‌شود: چون "الف" و "ب" هردو مخالف "پ" هستند، پس همسو هستند و این همسویی یا به آن دلیل است که هر دو از یک جنس‌اند یا یکی کارگزار دیگری است.