Sep 2008


شبکه ایکس به کجا برود؟ (همه‌پرسی ابراهیم نبوی)

وقتی تصمیم گرفتیم شبکه ایکس را شروع کنیم، کلی فکرها داشتم و دارم. اول این‌که نمی‌دانم خودم باید بازی کنم یا نه؟ نظر شما چیست؟ خودم هنوز نمی‌دانم باید نویسنده برنامه باشم، یا مجری برنامه رادیویی باشم و برنامه تلویزیونی را بسپارم به یک بازیگر دیگر؟ نمی دانم باید خودم جلوی دوربین بنشینم یا اینکه یک شخصیت درست کنم؟ شخصیتی مثل عل‌اصغر، عل‌اکبر، حسنی، اعتراف‌کنندگان گرفتار، یا هر شخصیت دیگری. از شما می‌خواهم به من نظر بدهید، بگویید کدام را بیشتر دوست دارید. شوخی نمی‌کنم. اگر نظرتان برایم مهم نبود که نمی‌پرسیدم. نظرتان را به عنوان کامنت بگویید یا به عنوان ای ـ میل برایم بفرستید.روی تاریک ماه، قسمت شانزدهم
شوخی

شاید اگر با جهان شوخی کنیم سارتر و کانت و دکارت در گورشان بلرزند، اما بگذار سید بارت جوان ما با اسباب بازی‌هایش زیر شیروانی بازی کند و جهان را به شوخی بگیرد. ما شوخی را آغاز می‌کنیم. «‌سید بارت» وقتی با آن اسباب بازی‌های زیر شیروانی و آن داستان‌های مالیخولیایی‌اش موسیقی راک را به هم ریخت، هنوز چندان فاصله‌ای از کودکی نگرفته بود. هنوز شوخی را می‌فهمید و می‌توانست ترانه‌ها و بازی های کودکی‌اش را به موسیقی تبدیل کند.