Feb 2008


بیست‌ و‌ دو بهمن‌، رفتیم خونه‌ی عمه‌ش
۲۲بهمن با بهمن عظیمی

میس زالزالک: ۲۲بهمن تصمیم گرفتیم برای دوری از هیاهو بریم یه جای ساکت و آروم. یعنی اول این ایده‌ رو مسیو ازگیل داد. بهش گفتم ای ضدِ انقلاب! وقتی همه‌ی مردم از خوشحالی به دست‌ افشانی و راهپیمایی مشغولن ما بریم یه جای دنج؟ مگه ما روشنفکرای جدا از توده‌ایم؟! مگه ما ضد خلقیم؟