Jun 2010


گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری بخش دوم و پایانی
«دیگر هرگز لباس روحانیت به تن نخواهم کرد»

محمد تاج دولتی: در بخش نخست گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، به وضعیت جنبش سبز و نقش دین و باورهای مذهبی در آینده‌ی سیاسی ایران اشاره شد. در قسمت پایانی این گفت‌وگو، به خطرهایی که جنبش را تهدید می‌کند، تغییر و تحولات احتمالی در نهاد روحانیت در ایران در دوران پس از انقلاب پرداخته‌ام و این که: آیا خلع لباس آقای اشکوری توسط دادگاه روحانیت، تغییری در رفتار و گفتار او به‌وجود آورده و آیا مایل است دوباره به لباس روحانی درآید؟