دیسکو زمانه


دیسکو زمانه، برنامه‌ای برای شنیدن
لحظاتی برای قر و قمبيل

فواد صميمی:‌ هر چقدر سعی كنيم راجع به ديسكو زمانه بنويسيم تلاش بيهوده‌ای كرده‌ايم، اگر دلتان می‌خواهد كمی برقصيد و حالتان را عوض كنيد ديسكو زمانه‌ی اين هفته را دانلود كنيد.