Jan 2008


گزارش‌ آغاز سال ۲۰۰۸ در تورنتو
آغاز سال نو در تورنتو همراه با ایرانیان مهاجر

ده‌ها هزار نفر از ساکنان تورنتو از جمله ایرانیان به میدان اصلی شهر آمده بودند تا فرا رسیدن سال ۲۰۰۸ را جشن بگیرند. صدای بوق خودروهای ایرانیان مرکز شهر تورنتو را مثل شهرک غرب تهران کرده بود.