Nov 2006


بابک بیات، همچنان در بستر بیماری

«فریاد زیر آب»، «سایه»، «هیچکی مثل تو نبود»، «رازقی پر پر شد...»، اینها نام چند ترانه فراموش نشدنی با صدای داریوش، ابی و گوگوش است؛ ولی آیا آنچه به سر «آهنگساز» این آثار آمده، به اندازه کارهای روزمره این خوانندگان برای ما اهمیت دارد؟