Nov 2010


آبجیز و آهنگ مهاجر

آبجیز و آهنگ مهاجر...درگيری نيروی انتظامی با مردم روستای «گندابه شيراوند»

درگيری نيروی انتظامی با مردم روستای «گندابه شيراوند»با شرکت در مسابقه، برنده‌ی بلیط کنسرت کیوسک شوید
تور اروپایی کیوسک و مسابقه‌ی زمانه

تور اروپایی کیوسک و مسابقه‌ی زمانهانیمیشن کوتاه "شاعر دانمارکی"

انیمیشن کوتاه
"شاعر دانمارکی"گروه 'بسامد' و ویدئو "ساز شکسته"

گروه 'بسامد'
"ساز شکسته"