May 2008


از این ستون به آن ستون

از این ستون به آن ستون
پنجاه و هفتمین برنامه
سید ابراهیم نبویاز این ستون به آن ستون

از این ستون به آن ستون
پنجاه و ششمین برنامه
سید ابراهیم نبویاز زیر خط فقر گم‌ شو بیرون

از این ستون به آن ستون
پنجاه و پنجمین برنامه
سید ابراهیم نبویزندانی ها

زندانی ها
کارتونیست
مانا نیستانیاتریش در خاورمیانه نیست

اتریش در خاورمیانه نیست
برنامه پنجاه و چهارم
سید ابراهیم نبوی