سال ۸۷


در سنه ماضی اتفاق افتاد - ۱

در سال ۸۷، خاتمی دروغ ۱۳ را ۱۰ روز زود گفت...غلامحسین الهام خواهان رفتن به بستر دیگران شد...تاریخ مصرف پالیزدار به پایان رسید...بهایی‌های دستگیر شده از درون سلول انفرادی، یک حسینیه را در شیراز منفجر کردند...یک دختر دانشجو در اتاق معاون دانشجویی دانشگاه زنجان، به ایشان تعرض کرد و با صحنه سازی اذهان عمومی را تشویش کرد...با افزایش میزان تعرض در مراکز آموزشی، وزارت‌خانه‌های آموزش و پروش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و آموزش پزشکی دچار تغییر نام شدند و «آمیزش» جانشین «آموزش» شد...