Apr 2010


روز ملکه در هلند

روز نارنجیفرد زینمان

مردی برای تمام فصولنمایشگاه آثار برسون، پدر عکاسی خبری نوین

قرن مدرنآبشار نوژیان در استان لرستان

آبشار نوژیاندرمان بیماری‌ها با حمام گل

درمان با گل‌های مقدسبرگزاری «سال‌روز قتل عام ارامنه» در ارمنستان

برگزاری سال‌روز قتل عام ارامنهشبنم

شبنمروز زمین

روز زمینقیامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن

اول اردیبهشت، روز بزرگداشت سعدیمراسم خاکسپاری حمیده خیرآبادی

نادره هم رفتبرترین‌های نشنال جئوگرافیک در ماه آوریل

به زیبایی یک تابلوجشنی برای سالگرد افسانه‌ی تاسیس شهر رم

جشنی برای یک افسانهروستای پلکانی پالنگان در کردستان

روستای پالنگان در کردستانمعبد ژوپیتر در بعلبک لبنان

معبد ژوپیترزلزله در چین

زلزله در چینلهستان در سوگ

لهستان در سوگدشت لاله‌های واژگون

اشک مریمکشف مومیایی جدید در مصر

کشف مومیایی جدید در مصرمعترضان سرخ‌پوش در کنار تابوت‌های قرمز

تایلند پس از شنبه خونیندویدن با کفش‌های پاشنه بلند!

دویدن با کفش‌های پاشنه‌بلند