سالگرد زمانه


گفت و گو با شاهرخ گلستان
اصلاً به حرف‌های ما که گوش ندادند!

دو سال پيش، گروهی از عنکبوت​های شبکه جمع شدند آمستردام برای راه انداختن راديو...يک کارگاه آموزشی بود و يک شاهرخ گلستان...به همين مناسبت، کلاغ​های کلاغستون رفتند سراغ ايشان...