Jun 2009


شکست

متفرقه ها
مانا نیستانی
شکستاین بازی نیست

متفرقه ها
مانا نیستانی
این بازی نیستچرا؟

متفرقه ها
مانا نیستانی
چرا؟بدون شرح

متفرقه ها
مانا نیستانی
بدون شرحخشونت محکوم است

متفرقه ها
مانا نیستانی
خشونت محکوم استطلوع...شاید هم غروب

متفرقه ها
مانا نیستانی
طلوع...شاید هم غروببذرافشانی

متفرقه ها
مانا نیستانی
بذرافشانیپیروزی

انتخاب
مانا نیستانی
پیروزیانتخاب 5

انتخاب
مانا نیستانی
انتخاب 5صورتک

انتخاب
مانا نیستانی
صورتکانتخاب 4

انتخاب
مانا نیستانی
انتخاب4هوادار

انتخاب
مانا نیستانی
هوادارانتخاب3

انتخاب
مانا نیستانی
انتخاب3انتخاب 2

انتخاب
مانا نیستانی
انتخاب2انتخاب

انتخاب
مانا نیستانی
انتخاب