حقوق بشر


آغاز تحصن در ژنو برای آزادی نسرين ستوده

آغاز تحصن برای نسرین ستودهشصت‌مین سال‌روز تاسیس کمیسیون پناهندگان سازمان ملل

سال‌روز تاسیس UNHCRاعتراض با لب‌های دوخته

اعتراض با لب‌های دوختهسفره‌های هفت‌سین ناتمام

سفره‌های هفت‌سین ناتمامهمایش همبستگی با دانشجویان ایران در هلند

همبستگی با دانشجویان ایران در هلنددرختان یادبود سهراب و ندا، از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات

تورونتو و یادبود کشته‌شدگان حوادث پس از انتخاباتحقیقت و ضدخشونت بودن هم‌سن کوه‌ها هستند

دوم اکتبر، زادروز گاندیکاشت «نهال آزادی» به امید آزادی دانشجویان دربند

کاشت «نهال آزادی»آلودگی شدید هوا در عسلویه

حق حیات در عسلویهکودکان کار

کودکان کارفقر

فقرمانور امنيت و آرامش - اهواز

مانور امنیت و آرامش - عکس از ایسناصدای من را می‌شنوی؟

صدای من را می‌شنوی؟تخریب قبرستان بهایی‌ها در اصفهان

حقوق شهروندی