رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۷ شهریور ۱۳۸۹

خشکسالی در نخلستانهای بوشهر

تداوم خشکسالی و نبود آب کافی در استان بوشهر کمر نخلستان های این استان که مظهر ایستادگی و مقاومتند را خم کرده تا جایی که بسیاری از نخل های این استان همراه با زجر بی آبی ایستاده می میرند.

نبود منابع آبی پایدار در استان، شور شدن آب های زیر زمنی به دلیل برداشت بی رویه و استفاده نادرست از آب موجود موجب شده تا نخلستانهای استان بوشهر این روزها بدترین دوران بی آبی خود را سپری کنند.

خشکسالی در استان بوشهر در حالی چهارمین سال خود را سپری می کند که علاوه بر این که بر انواع تولیدات کشاورزان استان بوشهر تاثیر گذاشته است نخلستان های استان را نیز تحت تاثیر قرار داده که در صورت تدوام وضعیت موجود بسیاری از نخلستان های این استان به دلیل نبود آب به مرور زمان از بین خواهند رفت.

Share/Save/Bookmark