Jun 2009


بازشماری آرای انتخابات رياست جمهوری

بازشماری آرا و برگه‌‌های نوتجمع اعتراض‌آمیز در مسجد قبای تهران

امید به تغییر در سالروز هفت تیرتهران؛ هفتم تیر

امروز؛ تهران. هفتم تیر 1388اینجا: سفارت جمهوری اسلامی ایران

حمله معترضان به سفارت ایران در سوئدتحصن و اعتصاب غذای جمعی از دانشجویان ایرانی

تحصن در حمایت از مردم ایرانروی جلد آخرین شماره مجله اشترن

روی جلد آخرین شماره مجله اشترنمی گویند خون دامن گیر است

می گویند خون دامن گیر است...پراگ هم با شماست

پراگ هم با شماستسی یک خرداد

سی یک خردادتهران در گاز اشک آور و دود

تهران در گاز اشک آور و دود«ایران در مقابل ایران»

«ایران در مقابل ایران»تهران، نیویورک، لاهه

در همه جای دنیابیست و هفت خرداد در هفتم تیر

بیست و هفت خرداد در هفتم تیرایران؛ چهار روز بعد از انتخابات

چهار روز بعد از انتخاباتتظاهرات میلیونی حامیان میرحسین موسوی در تهران

تهران با یک میلیون نفر، سبز شدما بی شماریم: چه در تهران، چه در لاهه یا پاریس

رای ما کجاست؟درگیری‌های شدید در تهران پس از اعلام نتایج انتخابات

ناآرامی در خیابان‌های تهرانانتخابات ریاست‌جمهوری ایران در آلمان

انتخابات ایرانی در آلمانانتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران

رنگ‌ها پای صندوق‌های رایاز شور انتخاباتی شبهای تهران

شبهای تهران در التهاب انتخابات