Jan 2010


سلسله بحث‌های آمريکايی که نمی شناسيم
نامه‌ی مارتين لوترکينگ از زندان بيرمنگام

مارتين لوترکينگ می‌نويسد «ايجاد تنش خلاق» و «به وجود آوردن بحران» را از پيش‌شرط‌های مبارزه‌ی غيرخشونت آميز می‌داند تا حاکمان مجبور به مذاکره و مصالحه شوند. مارتين لوترکينگ اعلام می‌کند از اينکه او را «افراطی» می‌خوانند استقبال می‌کند. نامه‌ی مارتين لوترکينگ از زندان بيرمنگام يکی از سندهای مهم مبارزه‌ی غيرخشونت‌آميز برای حقوق مدنی سياهان و ديگر شهروندان محروم در ايالات متحده‌ی آمريکا است.پيشگفتار رساله‌ی الاهی ـ سياسي

اسپينوزا: اتهام براندازی که در ظاهر به منظور دفاع از دين صورت می‌گيرد بدون شک تنها بدين خاطر بروز می‌کند که قوانين براساس مواضع عقيدتی وضع شده‌اند و در نتيجه باورهای مردم در معرض پيگرد و توبيخ قرار می‌گيرد، گويی داشتن چنين باورهايی جنايت است و کسانی که حامل اين باورها هستند قربانی می‌شوند، نه در راه رفاه عمومی بلکه به خاطر نفرت و سـنگدلی دشمنان اين باورها.