رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۴ آذر ۱۳۸۸

کار روشنفکری و قدرت

نوشته‌ی عبدی کلانتری

فايل صوتی
فايل صوتی با سرعت معمولی

فايل پی دی اف برای چاپ

در اينکه «قدرت» چيست و در کجای سامان اجتماعی لانه کرده، روشنفکران آراء يک‌سان ندارند. در اينکه خود «روشنفکر» کيست و در چه مرحله از تاريخ و به چه منظور پا به عرصه‌ی اجتماعی نهاده نيز اتفاق نظری وجود ندارد. در نتيجه، انديشيدن در باره‌ی رابطه‌ی روشنفکر و قدرت می تواند ما را از دهها مسير به صدها نتيجه‌ی مختلف يا متضاد بکشاند. حاصلی ندارد اگر اينجا به شيوه‌ی درسنامه‌های دانشگاهی تعاريف را رديف کنيم با شاخ و برگ‌های فرعي‌ی بسيار، بدون آنکه از خود بپرسيم به دنبال چه می گرديم، چرا رابطه با قدرت نزد روشنفکر ايرانی در اين برهه از زمان همچون يک «امربغرنج» به نظر می رسد، يا که بايد به نظر رسد. چرا مثلاً از رابطه‌ی زنان با قدرت نمی پرسيم، يا رابطه‌ی جوانان، يا کارگران، يا بازاريان، يا ساير اصناف؟ روشن است که اين پرسش را خود روشنفکران [ايراني] اند که در مقابل خود گذاشته اند؛ روشنفکرانی که به نحوی «آلوده»ی سياست شده اند، از قدرت بازی خورده اند، برقدرت قيام کرده اند، با قدرت کنار آمده اند، از قدرت بيرون رانده شده اند، بر قدرت سوار شده اند، قدرت سوار آنها شده است، قدرت مسخ شان کرده، قدرت معروف شان کرده، قدرت اخته شان کرده، قدرت فربه شان کرده، بلندگو و منبر به آنها داده، يا قلم شان راشکسته، مدال و جايزه‌ی داده يا خون شان را ريخته، ارشادشان کرده، به تعزيرشان کشيده، اغوای شان نموده يا دم به دم به ناموس فکری آنها تجاوز کرده است. داستان مکرری که دستکم از زمان مشروطه، يا شايد بهتر باشد بگوييم از زمان تأسيس دارالفنون، يا از زمان کشتار و سرکوب جنبش روشنگر باب به دست صدراعظم روشنگر قدرت مدار، تاريخ روشنفکری مدرن ما را رقم می زند.

بحرانی فرامی رسد، گردبادی در می گيرد، روشنفکران به ميان هياهو و غوغا پرتاب می شوند، و از خود می پرسند «مسؤليت روشنفکري»ی ما چيست، چه بايد کرد؟ يک جنگ استعماري، يک نبرد آزادی بخش، يک کودتا، يک انقلاب، يک جنبش حقوق مدنی ــ چه بايد کرد؟ روشنفکر آستين‌ها را بالا می زند و، به قول سارتر، دست‌ها را آلوده می کند؛ با والاترين آمال! گردباد فرو می نشيند، غائله می خوابد، و نتيجه‌ی کار، در اکثر موارد، همانی نيست که روشنفکر در طلب اش بوده. مغبون، حالا يک گام به عقب بر می دارد و از حاشيه می پرسد، «کجای کار خراب بود، کجا را نخوانده بودم؟ چرا قدرت از لای انگشتان ياران سريد و به کف نابکاران افتاد؟ آيا خطا از من بود يا اشکال در خود "قدرت" است که در همه حال روشنفکر را به بازی می گيرد و بر زمين می زند؟»

«مسؤليت روشنفکري» يعنی چه؟
به خاطر می آوريم دوره هايی که روشنفکران ما متهم به بی عملی و کافه نشينی می شدند و دوره های ديگری که گناه عمل زدگی يا ايدئولوژی زدگی به پای شان نوشته می شد. اين اتهامات از سوی خود روشنفکران می آمد. زير تيغ ديکتاتوري، از خود انتظار داشتند به کدام يک از اين دو ساز گوش فرا دهند؟ هرکس کليشه‌ی خود را داشت و برحسب موقعيت به کارش می بـُرد: «به هنگام جنايت ساکت نبايد نشست!» يا «به گاه فريب و دغل، سکوت خود فضيلتی است!» شايد در شرايط اختناق سياسی مزمن، «مماشات با قدرت» هم در کنار «افسون قدرت» يا «وسوسه‌ی قدرت» يکی ديگر از خصوصيات روشنفکر جهان سومی باشد. اين هردو خصلت اخلاقی، ميراث تاريخی‌ی شـيعه نيز هست که در ناخودآگاه بسياری از ما خليده. تقيـّه يا شهادت؟ جهاد يا بيعت؟ روشنفکران، مثل سلمانی‌های بی مشتری که سريکديگر را اصلاح می کنند، دوست دارند راجع به «خيانت» و «خدمت» روشنفکران سر يکديگر را بخورند!

دوره هايی پيش می آيد که در ميان روشنفکران شعار «پايان عصر ايدئولوژي» کليشه‌ی روز می شود. آيا امر سياست (تدبير قدرت) بدون ايدئولوژی امکان پذير است؟ اين شعار يک بار در غرب به دنبال فروکش جنبش‌های اعتراضی دهه‌ی ۱۹۶۰ باب شد؛ بار ديگر هم در سالهای آخر قرن پيشين در «شرق» به دنبال فروريزش نظامهای اتحاد شوروی و اروپای شرقي. اين روزها، جوانان معترض در ايران را می ستايند زيرا آنها ظاهراً برخلاف «نسل ما» اسير اين يا آن ايدئولوژی نيستند. اين جوانها «فقط» آزادی می خواهند. کسانی که اين شعار را می دهند يا به کلی از دست روشنفکران نسل پيش شاکی اند يا خود به عنوان روشنفکر، در فصل پاييزی عمر، احساس می کنند سالهای جوانی را بيهوده هدر داده اند و مسؤليت اين بی حاصلي، اين سترونی انديشه و عمل نزد تک تک آنها، به گردن چيزی به نام «ايدئولوژي» بوده است. حالا نرم و متين و اهل «تساهل» شده اند. ليبرال شده اند و فراموش می کنند که ليبراليسم (و ليبرتاريانيسم) از قديمی ترين ايدئولوژی های عصر مدرن است، حتا قديمی تر از سوسياليسم. در حاليکه از عمل گرايی و سياست زدگی و آلوده شدن به «قدرت» می هراسيم، از روشنفکران انتظار «رهيافت» داريم، «راهکار» می طلبيم، «رهنمود» می خواهيم؛ می گوييم روشنفکر بايد «آسيب شناسي» کند و «برون رفت» نشان دهد! با اين عبارات کليشه اي، کار روشنفکری می شود پيدا کردن راه حل.

شـايد اين ضرورت تاريخی يک صدسال اخير ما بوده، همين چاره يابي‌ی معطوف به عمل، اما در دهه های پس از انقلاب بهمن ديگر وقت آن رسيده که بپرسيم آيا «کار روشنفکري» در وهله‌ی نخست همين بايد باشد؟ پاسخ من اين است که نه! برای روشنفکر ايراني، کار روشنفکری بايد خود تفکر باشد. او در اين زمينه است که هميشه کم می آورد. پس از صد و اندی سال تاريخچه‌ی روشنفکری نوين ما، اين خود فکر است که به قدرت نياز دارد. روشنفکري‌ی ما زور فکری ندارد. نشان داده که هنوز نمی تواند از مرحله‌ی وارد کننده و مونتاژ کننده به مرحله انديشه ورزی پا بگذارد (از چند استثنا که بگذريم).

بايد گفت اگر برخی از روشنفکران مدام با پرسش «چه بايد کرد؟» سر و کله می زنند، اين درگيری بيشتر از آنکه از مقوله‌ی کار روشنفکری باشد از جنس کار عملی و نيز ضرورت شرايط اجتماعی است. بهترين پاسخ برای «چه بايد کرد؟» الزاماً از سوی يک روشنفکر نمی آيد. شايد يک سياستمدار کارکشته، يک حقوق دان، يک انقلابی حرفه اي، يک قاضي، يک کارشناس تعليم و تربيت، يک اقتصاددان، يک جامعه شناس، يک استراتژيست حزبي، يا حتا هيأتی متشکل از چند متخصص و اهل فن بهتر بتوانند راه چاره ای برای يک معضل اجتماعی بيابند. روشنفکر هم می تواند در اين حيطه‌ی عمومی نظری بدهد اما نبايد انتظار داشت به دليل روشنفکر بودن صائب ترين پاسخ از سوی او صادر شود. در قرن نوزدهم و بيستم، بنا به ضرورت فرارسيدن تجدد، صنف منورالفکران ما پا به عرصه‌ی وجود گذاشت و در صدر مشرطيت نيز بنا به ضرورت جلودار انقلاب شد، قانون نوشت، نهاد تأسيس کرد، مردم را بسيج نمود و سازمان داد. بعدها در مجلس و کابينه و حزب و اتحاديه نقش بازی کرد و همين روال را ادامه داد تا به انقلاب بهمن رسيد. با اين روال، اين صنف، به تعبير مارکسيست ايتاليايی آنتونيو گرامشي، نقش «روشنفکر اورگانيک» را به خوبی بازی کرد. از همان صدر مشروطه نيز با دسته‌ی ديگری از کارکنان فکری به رقابت پرداخت که صنف مجتهدان شيعی باشد ـ خطيبان و فقيهان و متألهان و متشرعان ـ که با مسامحه می توان «روشنفکر سـنتي» خطاب شان کرد (باز هم طبق طبقه بندی گرامشي). اين‌ها بودند که سرانجام برنده‌ی بازی قدرت از آب درآمدند. پاسخ «چرا چنين شد؟» بخشاً (فقط بخشاً) اين است که ما روشنفکران به اندازه‌ی کافی نينديشيده بوديم يا در ميان مان به تعداد کافی انديشه ورز نداشتيم!

دعوت به عمل؟
کارل مارکس گفته‌ی مشهوری دارد که معمولاً به عنوان «دعوت به عمل» در ميان روشنفکران تعبير شده: «فيلسوفان تاکنون جهان را به شکل‌های مختلف تعبير کرده اند. اکنون وقت آن است که آن را تغيير دهند.» («تزهايی درباره‌ی فويرباخ») به عنوان گونه ای روشنفکر مارکسيست، پيشنهاد من اين است که گفته ای از اين دست نـبايد راهنمای کنونی روشنفکر ايرانی باشد. مارکس اين گفته را در انتقاد از نوعی ماترياليسم يک سويه زده بود با اين تأکيد که سويه‌ی فعال پراتيک ذهنی را از قضا ايده آليست‌های کلاسيک آلمانی توسعه داده بودند؛ يعنی درست همان کسانی که ما ايرانی‌ها در عصر تجدد خويش هرگز نداشته ايم و حتا تا مدتها به چشم تحقير در نمايندگان اروپايی‌ی آن نگريسته ايم. چهره های برجسته‌ی ايده آليسم کلاسيک آلماني، از جمله کانت، فيخته، شلينگ، و هگل، همواره يک چشم شان متمرکز بر اوضاع سياسی روز، به ويژه انقلاب کبير فرانسه و برآيندهای آن بود. حتا در اثری به نهايت انتزاعی و دشوار فهم چون «پديده شناسی روح»، رد پای انقلاب کبير و واکنش هگل را به پراتيک روشنفکران انقلابی ای چون روبسپير و ديگر ژاکوبن‌ها و ژيرونديست‌ها تشخيص می دهيم. امروزه روشنفکران برجسته‌ی اروپايی و آمريکايي، حتا آنانی که در ادامه‌ی سنت مارکسيسم اروپايی کار می کنند، وقتی که به بازانديشی فلسفه‌ی روشنگری، مدرنيته، و شرايط تحقق آزادی می پردازند، بيشتر از آنکه مثلاً به امپريسيست‌های انگليسی يا انسيکلوپديست‌های فرانسوی سربزنند، مدام به آثار همان ايده آليست‌های کلاسيک آلمان باز می گردند. يورگن هابرماس در يکی از رساله های معروف خود به نام «تئوری و عمل» درباره‌ی پروژه‌ی خود می گويد هدف او توسعه‌ی دستگاهی نظری است که معطوف به عمل (action oriented) باشد. اما زمانی اين کار را می کند که بر شانه‌ی غول‌های فکری و فلسفی اروپا ايستاده؛ ما در کشورمان حتا يک سنت ضعيف دانشگاهی در فلسفه يا علوم انسانی نداريم درحاليکه روشنفکران مان در هر بزنگاه تاريخی به ورطه‌ی «عمل» پرتاب شده اند. به کتاب فلسفه هم که سرک می کشيم به قصد يارگيری و از ميدان بدر کردن حريف است!

شايد اين گفته درست باشد که بيشتر روشنفکران در تحليل نهايی در پی چيزی به نام «آزادي» اند و کار روشنفکرانه به نحوی با برقراری آزادی و به تعبير گسترده تر رهايی انسانی
(human emancipation) ارتباط پيدا می کند. اما روشنفکر، در مقام روشنفکر، اين کار را از راه انديشيدن می کند. کار عملی او، پراتيک او، همان سويه‌ی فعال و خلاق ذهنيت او يا نيروی نافذ پرسشگری اش است. در آزادی مطلق و در خلوت، بدون هيچ محذوريت بيروني. او با مقاصد اخلاقی يا سياسی پيشين سراغ «انديشه» نمی رود. انديشيدن به معنی يافتن «راه حل» نيست.

التزام به چه؟
پس جای «تعهد» و «التزام» کجاست؟ من در اين گفته تضادی نمی بينم که، «روشنفکر می تواند ملتزم باشد، اما کار روشنفکرانه‌ی او در التزام چيزی نيست.» به گمان من می توان ميان روشنفکر به عنوان شهروند و عضوی از دولتشهر يا جامعه‌ی سياسی با «کار روشنفکري» تمايز قايل شد. در طول تاريخ، پرسش‌های خطير اخلاقی هيچگاه از پيش رو کنار نرفته اند و نمی روند: پس از آشويتس آيا هنر امکانپذير است؟ چگونه می توان در برابر تهديد بمب اتم، گرسنگی آفريقا، استعمار آسيا، يا نابودی محيط زيست «ساکت» بود و «فقط» کار روشنفکرانه کرد؟ فرض ناگفته آن است که کار روشنفکری به خودی خود حامل يا معطوف به ارزش‌های اخلاقي‌ی والا است و آن کس که کارفکری اش مستقيماً در جهت ارتقاء اين ارزش‌ها نباشد، نمی تواند روشنفکر بماند. اما اين خود روشنفکر است که می تواند حامل آن ارزش‌ها باشد يا نباشد، کار روشنفکری او، روشنی بخشيدن و پرتو افکندن بر تاريکی‌ها، کاويدن و درافکندن پرسش‌های بيشتر است. برای رساندن اين نکته، به اين تمرين فکری کوچک توجه کنيد: ۱- کار روشنفکر يافتن شفای درد و صدور حکم اخلاقی (يا سياسی) است؛ ۲- کار روشنفکر پرسش از نحوه‌ی پديدآمدن نسخه های شفابخش و شرايط امکان احکام اخلاقی است. حکم اول حيطه‌ی کار کشيش و کاهن و منتقد فرهنگ و سياست (روشنفکر حوزه‌ی عمومی ـ اينتليگنسيا) است و حکم دوم، به طور اخص به «کار روشنفکري» يا تفکر می پردازد که مستلزم استقلال از حيطه های دستوري، تجويزي، يا آرمانی است (تعهد به . . . پيروی از . . . التزام به . . . وظيفه در قبال . . . درخدمت . . .سرسپردگی به . . .).

اين حکم شايد برای ما روشنفکران ايرانی چون و چرا بردار باشد. قصد من اين نيست که برسانم «انديشيدن» در عرش اعلايی کاملاً منتزع از شرايط مادی توليد خود، بريده از تعيُن و تاريخيت، صورت می گيرد. در جامعه، جايی به نام «برج عاج» وجود ندارد. کار روشنفکری نيز از تعينات وساطت يافته‌ی ايدئولوژيک (ناخودآگاه، ناپيدا، با واسطه) در امان نمی ماند. به گفته‌ی مارکس، «آگاهی هرگز چيزی مجزا از هستي‌ی آگاه نيست و هستی انسانها نيز همان فرايند زندگی عملي‌ی آنهاست.» (ايدئولوژی آلمانی). نکته آن است که ما نمی دانيم، در هرلحظه‌ی تاريخي، انديشه و عمل (يا نظريه و پراکسيس اجتماعي) چه اندازه و به چه نحو با يکديگر درآميخته اند. اين خود پرسشی است دايمی برای تفکر. کار روشنفکری در ميان همه‌ی «کار» ها، از تعينات مادی بی واسطه‌ی کمتری برخوردار است، و «زور فکري» عمدتاً از درون انديشه ورزی‌های نسل‌های پيشين و درپيچش و کشاکش با آنها به چنگ می آيد.

زور فکری يک روشنفکر ارتباطی به وزن تعهدات شهروندی او ندارد. وقتی که از روشنفکر «برج عاج نشين» انتقاد می کنيم، انتقاد ما متوجه وجه روشنفکرانه‌ی يک فرد نيست بلکه می گوييم او مسؤليت مشارکت در امر سياسی (the political) را به کناری نهاده که تعريفی است از «عضو جامعه». ما می طلبيم انسانی که وجه تمايزش در فرهيختگی و انديشه ورزی او است، همزمان «در صحنه» حضور داشته باشد، اما گاه فراموش می کنيم که اين حضور، ملاک روشنفکری او نيست. اگر اين نکته فراموش نشود، ديگر بديهی خواهد بود که قبول کنيم روشنفکرانی که در ستادهای فکری و نهادهای تعيين خط مشی (پاليسي) و بنگاههای مشورتی اشتغال دارند و حقوق می گيرند، کار روشنفکری نمی کنند. آنها فقط «کارشناس» اند در خدمت سياست‌هايی از پيش تعيين شده (مثلاً انستيتوی هوور واقع در دانشگاه استانفورد، بنياد کارنگي، انستيتوی مطالعات خاورنزديک در واشنگتن، و البته احزاب سياسی به طور عام.)

قدرت و حقيقت
ميان کار انديشگی و قدرت مفهوم ديگری قرار دارد به نام «حقيقت». به طور معمول گفته شده که انديشمند کسی است که يافتن حقيقت را مدّ نظر دارد؛ کار فکری همان دريافت حقيقت و تميز آن از کذب است. اما ديرزمانی است که انديشمندانی چون مارکس، نيچه، فرويد، و شاگردان متأخر آنها به ما نشان داده اند که «حقيقت» را آن ديگري، يعنی قدرت پنهان، بر مسند می نشاند. در نتيجه، به نحو متناقض نمايي، کار روشنفکر نـه جستجوی حقيقت، بلکه افشای آن، يا بهتر گفته باشيم، براندازی «رژيم» حقيقت است. امور بديهی و احکام پذيرفته شده از راه گفتار به ما داده می شوند و گفتارها خود بخشی از نظامهای بزرگتر گفتاری ( «ديسکورس» ها) اند که در هردوره بر فضاهای فرهنگی يک جامعه غلبه دارند. «حقايق» ما را اين ديسکورس‌ها می سازند بی آنکه هرگز به مکانيسم آن خودآگاهی داشته باشيم. از طريق ديسکورس‌ها است که مقهور قدرت می شويم. قدرت نامرئي‌ی نظامهای گفتاری است که کار روشنفکری می تواند آنها را مرئی کند. کار روشنفکری در اينجا ــ حتا اگر نيت رهايی بخشی هم نداشته، به کلی از انگيزه های اخلاقی و سياسی بری باشد ــ به صرف پرسشگری و اصوليت شکني، قدرت ستيز است. اين جاست که کار روشنفکري، بدون آنکه درگير سياست روز يا قدرت دولتی باشد، قدرت‌ها را خلع می کند و قطعيت را از آنها می ستاند. نه تنها اصول اعتقادی رسمي، باورهای ديرپای سنتي، و انواع نظامهای اعتقادی (ديني، سياسي، اخلاقي)ی مشروعيت بخش به پرسش گرفته می شوند، بلکه طرز پديداري‌ی اين اصول اعتقادی در زبان و مفاهيم، و نحوه‌ی نفود آنها در پهنه های سمبوليک و نشانه شناسانه و ناخوداگاه نيز کاويده و از تاريکی به در می آيند. اين وجه «خطرناک» کار روشنفکری است، سويه‌ی ناسازشکار (غير کونفورميست) و برانداز (ساب ورسيو) آن است.

اگر اينگونه به کار روشنفکری بنگريم، آنگاه صفاتی که معمولاً جلو «روشنفکر» می آيد، وجه عـَرَضی و اتفاقی حضور روشنفکر همچون يک موجود اخلاقی يا يک موجود سياسی را می رسانند: روشنفکر چپ، روشنفکر ديني، روشنفکر مارکسيست، روشنفکر انقلابي، روشنفکر فاشيست، روشنفکر ناراضی، روشنفکر فمينيست، روشنفکر سنتي، روشنفکر حزبي، روشنفکر اورگانيک، روشنفکر حوزه‌ی عمومي، و غيره. اين عملکردها را «بدحادثه» رقم می زند، يعنی وجهی از پراتيک انسانی که يگانه، فردی، و بيوگرافيک است و بيشتر اوقات به تئوری در نمی آيد. داوری در خصوص خير و شر ناشی از اعمال مشخص و قدرتهای مشخص نيز از همين تجربهء عملی می آيد. ///

۱۸ ژوئن ۲۰۰۹

لينک مرتبط
روشنفکر حوزهء عمومي کيست؟ نيلگون

***
کتاب برای دانلود ـ روی عکس کليک کنيد.


Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

مقاله ی بسیار جالبی بود.

در پیروی از ریچارد رورتی، روشنفکر را می توان یک فرد کتاب خوان قلمداد کرد، کسی که علاقمند به کتاب های تاریخ، ایده های آرمانشهری، و چنین چیزهایی می باشد. ریشه ی مشکل روشنفکر ایرانی، اما، در عدم برش اش از دستگاه فکری متافیزیکی نهفته است.

-- امیراشکان ، Oct 11, 2009 در ساعت 03:04 PM

پس همان بهتر که این کلمه "روشنفکر" برای همیشه حذف شود. ایشان هم به "فلسفه" بپردازند.
ما به دانشمند و کارشناس نیاز داریم.

-- آرش ، Oct 11, 2009 در ساعت 03:04 PM

چاکر آقا دمت گرم.

-- بدون نام ، Oct 12, 2009 در ساعت 03:04 PM

آرش عزیز،

کامنت ات حاوی دو نکته است: یکی بامزه و دیگری ترسناک. به دومی می پردازم: "ما به دانشمند و کارشناس نیاز داریم."

در یک جامعه سالم و دمکراتیک برای رسیدن به سعادت هر چه بیشتر برای تعداد هر چه بیشتری از افراد، ما هم به شاعر و داستانویس و هم به مهندس و کارشناس نیاز داریم.

مهندسین و دانشمندان به بهینه سازی زندگی مادیمان یاری میرسانند، حال آنکه شاعران و رمانویسان به ما کمک می کنند که صمیمی تر و بردبارتر بشویم.

جامعه یی که فاقد شاعر و رمانویس است بیشتر به دیستوپیا (dystopia) شباهت دارد تا یک جامعه.

-- امیراشکان ، Oct 12, 2009 در ساعت 03:04 PM

امیر اشکان گرامی

منظور این نبود که ما به شاعر و داستان نویس نیاز نداریم. آن ها هم "خالق" ند؛ آنچه ما اتفاقا نیاز داریم.

اینجا نکته محوری به زبان خودمانی ناروشنفکرانه این است:
در یک صد سال گذشته یک مورد کار فلسفی ایرانی نشان بدهید که تبلور جهان شمول پیدا کرده و در زندگی مردم (مثلا حقوق بشر) بتوان اثرش را دید؟

خب بعد از فلاسفه نگاهی می کنیم به "روشنفکران" .... من اصلا به "نق زدن" های روشنفکری ایرانی خوشبین نیستم. به گمان من باید بجاش "طرح" زد. سال ها از زمین و زمان و ژن های خود و سایر رذالت های خود نالیده ایم و مرثیه سروده ایم.... ما نمی خواهیم فلک را سقف بشکافیم و شعری جدید بسراییم. ما می خواهیم بدانیم با همین ژن و همین ملا و همین فلان فلان هایی که داریم، چطور گلیم خود را از آب بیرون بکشیم.... حال اگر این گونه طرح زدن کار روشنفکر نیست؛ ما سراغ دانشنمدان و کارشناسان و دیگران می رویم!

-- آرش ، Oct 12, 2009 در ساعت 03:04 PM

مقاله بسیار خوبی بود دست خوش جناب کلانتری.من معتقدم روشن فکر مذهبی و سکولار یا در خدمت قدرت و منتقد حاکمیت دوگانه های غیر واقعی و نارساست. دکتر حسابی در زمان استبداد دانشگاه تهران را تاسیس کرد که قابل تقدیر است و گلسرخی جان را فدای مبارزه کرد که آنهم در خور احترام است مثال ها بسیار است و چه بسیار روشنفکرانی که نقد درون حاکمیتی انجام می دهند و حرفشان بر زندگی شهروندان تاثیر مثبت می گذارد. نفی هر یکی از این دو خطرناک است و جامعه ما امکان پذیرش هر دو را دارد

-- Behdad bordbar ، Oct 12, 2009 در ساعت 03:04 PM

من کاملا با حرف هایت موافقم، آرش. علی الخصوص با این حرف که "چطور گلیم خود را از آب بیرون بکشیم." فلسفه به خاطر عدم توجه اش به این پرسش بنیادین پراگماتیستی که تو گوشزد کردی، عملا به یک مکتب مرده ی تخصصی ی دانشگاهی تبدیل شده است.

امروز، من دو ساعتم را صرف خوندن دو فیلسوف ایرانی کردم؛ اما هیچی از حرفاشونا نفهمیدم. فرهنگ فلسفی/ روشنفکری ی ایران از بیخ متافیزیکی است، یعنی بدنبال "شناخت واقیعت" می باشد: طبیعت، خرد، طبیعت بشر، روش شناسی، و خرعبلاتی از ایندست.

لیبرال دمکراسی رایج پاسخگوی خیلی از مسایل ایران خواهد بود.

-- امیراشکان ، Oct 13, 2009 در ساعت 03:04 PM

آقای عبدی از شما برای تهیه ی برنامه هاتون بسیار سپاس گزارم.
من خودم را یک زن روشنفکر می دانم و بسیار طرفدار برنامه های شما. همیشه از برنامه های شما بسیار می آموزم و هر کدام از برنامه های تازه ی شما برای من نوید لحظاتی از لذت شنیدن و آموزش است.
منتظر برنامه های بعدی شما هستم، سلامت و موفق باشید

-- شهرزاد ، Oct 25, 2009 در ساعت 03:04 PM

این نه منم
نه این منم
این سرم و
این بدنم
این عضلات گردنم
چراغ دارم توی سرم
خوبه که من روشنسرم

-- کودکی که با کلمه روشنفکر به یاد برنامه عروسکی میافتد ، Oct 27, 2009 در ساعت 03:04 PM

وقتی که تحلیل بر مبنای نداشتنها باشد و آن هم در مقایسه با غرب چنین میشود. آقای کلانتری شما عیب را در نبود اندیشه ورزی میبینید، اما بجای آن باز به همان شیوه روشنفکران صدر مشروطیت برپایه کمبودها یا دقیقتر نقصها سخن و حتی عمل فرمودید. و البته با کمی نقل قول از اندیشه ورزان غربی. مشکل این است که ما به رابطه قدرت با روشنفکر میپردازیم، اما هیچگاه به مسئله خود قدرت نپرداخته ایم. چارچوب پرسشها را باید عوض کرد و دست از تحلیل بر اساس فقدانها برداشت. مقایسه یک چیز است و غرب را اصل قرار دادن و هی بر پایه آن فقدانها را در ایران برشمردن یک چیز دیگر. تازه بدتر دلیل واپسماندگی را تنها در این فقدانها دیدن است و نه مجموعه ای از شرایط حاکم و از جمله نقش استعماری همان غرب نجات دهنده. هیچ چیز کهنه نشده، نه مشکل روشنفران ایرانی و نه مسئله استغمار، حتی در این دوران پسااستعماری. تولید اندیشه کنید بجای آنکه با فقدانهای ذهنی شکستها را دلیل یابی فرمایید. بد نیست درباره وزن روشنفکری در ایران هم کمی تامل کنیم. بالا بردن این نقش بد جوری دارد کار دست ما میدهد. روشنفکری که چیزی تولید نمیکند و فقط به مونتاژ اندیشه های غربی میپردازد چگونه میتواند در کسب قدرت نقش داشته باشد. تازه چرا باید چنین نقشی داشته باشد؟ آیا چنین نقشی برای او قایل شدن درست که بعد در یک خطبه این نقش را از او بگیریم و بجای آن ازش بخواهیم که اندیشه تولید کند.

-- آذر ، Oct 29, 2009 در ساعت 03:04 PM

«بخشاً» دیگر چیست؟ حالا باز بعضاً مینوشتید یک چیزی. مثل این کلمه که در دهانها افتاده: گاهاً. بخش کلمه ای فارسی است و گاه نیز.

-- سیروس به‌ آیین- آژنده- ، Dec 5, 2009 در ساعت 03:04 PM