Sep 2008


راز و رمز کلام الهی ـ قدرتِ قهر و فرمانروايی

فهم و درک «کلام الهی» را برعهدهء کسانی گذاشته ايم که حرفه ای برای خود ساخته اند از نافهم کردن و مبهم ساختن اين کلام، يعنی دينداران حرفه ای از جمله تفسير گران و تأويل گران کتاب «آسمانی»، که در راز آميز کردن و حتی جادويی نمودن اوامر و منهيات يک متن مبتنی بر قهر از هيچ فروگذار نکرده اند.آمريکايی که نمی شناسيم
مسلمانان و آمريکا در آينهء يازدهم سپتامبر

شايعه ای که مدام در افواه و رسانه های عرب تکرار شده تا جايی که حکم حقيقت را پيدا کرده اين است که روز يازدهم سپتامبر يهودی های شاغل در مرکز تجارت جهانی سرکار خود حاضر نشدند؛ به آنها از قبل اطلاع داده شده بود که در خانه بمانند. اگر با مدارک و شواهد و از روی نام و مشخصات قربانيان بخواهيد در اين تئوری شک کنيد، به شما می گويند ساده لوح هستيد و نمی دانيد يهودی های غربی از پشت پرده همه چيز را کنترل می کنند تا منافع اسراييل حفظ شود.زويا پيرزاد در «عادت می کنيم»

آيا بايد کل رمان را همچون استعاره ای بگيريم از «آرزو انديشي» شخصيت هايی چون آرزو در زندگی واقعي؟ آدمهای يک بـُعدی چون آرزو، برای فرار از يکنواختی و ملال زندگی روزمره، در تخيلات خود به دنيای ديگری می گريزند که از قضا همين دنيای رمان «عادت می کنيم» است، که آگاهانه طبق الگوی پاورقی ها، سريالهای تلويزيونی، يا کمدی های رمانتيک هاليوود پرداخته شده است.