رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۸۵

سربازان بريتانيايی افسران عراقی را بازداشت کردند
به گزارش بخش خبری بی بی سی، نيرو های بريتانيايی در شهر بصره عراق هفت افسر پليس عراقی را به ظن همدستی آنها در فساد و سرکردگی يک جوخه مرگ بازداشت کرده‌اند.

گزارش شده است که در عمليات بامدادی اين نيروها روز آدينه بيش از يک هزار سرباز بريتانيايی تحت پشتيبانی تانک ها شرکت کرده اند. اين اقدام نخستين مرحله از عمليات انحلال دسته موسوم به "يگان جرايم سنگين" به شمار می آيد. نيروهای بريتانيايی مستقر در بصره می گويند که برخی از فرماندهان پليس عراق زير پوشش اين يگان فعاليت های جنايی جوخه های مرگ را کنترل می کرده‌اند.

به گفته يک سخنگوی ارتش بريتانيا، اين يگان نه تنها مانع از گسترش تبهکاری نمی شد، بلکه در رواج آن سهم داشت.

افسران بازداشت شده همچنين به همدستی به قتل 17 کارمند آکادمی پليس مظنون هستند که بيش از يک ماه پيش اتفاق افتاد.