رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۸۵

پیشنهاد غیر منتظره ترکیه

ترکيه در يک پيشنهاد غير منتظره، پذيرفته است که يک فرودگاه و يک بندر برای بخش يونانی نشين قبرس داير کند. اهميت اين پيشنهاد به دليل گشايشی است که می‌تواند برای ورود ترکيه به اتحاديه اروپا به حساب آيد.
تغيير ديدگاه سنتی ترکيه در قبال قبرس و جست‌وجوی راه حلی بر مبنای واقعيت‌های سياسی اين کشور، همواره يکی از شروط اتحاديه اروپا برای پذيرش ترکيه به اين اتحاديه بوده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، يک منبع فنلاندی نزديک به هيأت ریيسه اتحاديه اروپا، پيشنهاد ترکيه را پيشنهادی بسيار عملی و مفيد برای شکستن بن‌بست ورود ترکيه به اين اتحاديه دانسته است.