May 2007


تکیلاتاریا

ابراهيم نبوی: «لابد از من می‌پرسید اگر ایران به این خوبی است، چرا آنجا نماندی؟ پاسخ این است که مجبور شدم و در شرایط سختی بودم، و اگر بپرسید که چرا به ماندن ادامه دادی می‌گویم اشتباه کردم، باید زودتر برمی‌گشتم و اگر بپرسید پس چرا حالا که می‌دانی برنمی‌گردی، می گویم که شش، هفت ماهی وقت لازم دارم تا خودم را جمع‌وجور کنم، همین!»از این ستون به آن ستون - برنامه پنجم

از این ستون به ...
ابراهیم نبویبرای آن که رفت، برای آن که ماند

ابراهیم نبوی: «لازم نیست من که در تهران زندگی می‌کنم حتما تو را قانع کنم که درست فکر می‌کنم و کار همین است که من می‌کنم؛ یا تو که در پاریس زندگی می‌کنی مرا قانع کنی که راهی که تو رفته‌ای درست است و حرفی که می‌زنی منطقی‌ست. قبل از همه چیز باید بتوانیم با همدیگر حرف بزنیم. با زبانی که هر روز تغییر می‌کند. این نوشته را به گفت‌وگو می‌گذارم. می‌خواهم در رادیو زمانه باب این بحث را بگشایم».برنامه هفتگی ابراهیم نبوی در رادیو زمانه
از این ستون به آن ستون - برنامه چهارم

از این ستون یه ...
ابراهیم نبویاز این ستون به آن ستون - برنامه سوم

از این ستون به ...
ابراهیم نبوی