یک تجربه


سفر به ایران

شهزاده سمرقندی
سفر به ایراننمایشگاه کتاب فرانکفورت

گزارش شهزاده سمرقندی از نمایشگاه کتاب فرانکفورتیک وقفه کوتاه

یک وقفه کوتاه
کاری از حامد صفائیتن تن در تهران

بر اساس کمیک استریپی
از بزرگمهر حسین پورجان بخشی عکس

جان بخشی عکس
کاری از "ولکر بلنز"ستایش

انیمیشن ستایش
آویشه رسائی منشزنده یاد

فیلم کوتاه "زنده یاد"
کاری از مریم فخیمیسبز

فیلم کوتاه "سبز"
کاری از : مصطفی هروی