تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ • چاپ کنید    

ﺭﻭﺯ ﻫﻤ‌ﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﻫﺎﯾﺪ ﭘﺎﺭﮎ ﻟﯿﺪﺯ‬

فریما مؤیدطلوع

‫ﺩﺭ ﺟﻮﻻﯼ ١٩٩٥ ﻣﺤﻠﻪ‌ﯼ ﻫﺎﯾﺪ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﺭ ﻟﯿﺪﺯ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ‌ﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ کشیده ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺷﻮﺑﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ، ﺳﻨﮓ ﺑﺎﺭﺍﻥ کردن ﭘﻠﯿﺲ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ کشیده شدن کافه‌ای ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ‪Jolly Brewer‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺧﺸﻦ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪﻝ ﺷﺪ.‬

‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ سال نود و شش، ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍین‌که ﺛﺎﺑﺖ ‪کنند ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﻫﺸﺘﻨﺎﮎ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻟﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺯ ﻫمبستگی ‫ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ کردند. ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺗﺎ کنون ﻫﺮ ﺳﺎل ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺎﻩ ﺁﮔﻮﺳﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪﯼ ﺳﺒﺰ ﻫﺎﯾﺪﭘﺎﺭﮎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺍﺳﺖ که ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺁﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ‌ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻧﮋﺍﺩﯼ‌ﺷﺎﻥ را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎی‌شان ﺭﺍ ﺑﻪ نمایش ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.


‫ﺍﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ که ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی شش شهر ﻟﯿﺪﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻌﻤﻮلاً ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ‌انجامد ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪که ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ؛ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ‌ﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﺮکت می‌کنند.

ﺭﻭﺯ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﺪ ﭘﺎﺭﮎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﯿﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و به صورت ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﯼ برگزاری ﺍﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﻣﻌﻤﻮلاً ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ قبل ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ کنسرت‌‌ها ﻭ نماﯾﺸﮕﺎه‌های گوناگون در سطح شهر تأمین می‌شود.


‫‫ﭘﺪﯾﺪ‌ﺁﻭﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﺍﻋﻀﺎﯼ انجمن ساکنین ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ﯼ ﻫﺎﯾﺪﭘﺎﺭﮎ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ از جمله ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ که در پدید آوردن این فستیوال ﺩﺍﺭﻧﺪ، می‌توان به ‫ﺑه‌ﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، اتحاﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ کار و تحصیل ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ طریق ﺷﺮکت ‫ﺩﺭ فعالیت‌های ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﮔﺮﺍﻣﯽ داشتن ﺗﻔﺎوت‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‌ﺷﺎﻥ ﺍﺯ طریق نشان ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﯽ، ﺁﺷﭙﺰﯼ، ﻣﻮسیقی ﻭ نمایش‌های ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ملت‌های ﻣﺘﻔﺎﻭت؛ اشاره کرد.


ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﮔﻮﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۱۲ ظهر ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ تا ۱۱ شب ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻫﺎﯾﺪ ﭘﺎﺭﮎ ﻟﯿﺪﺯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﺯ گل و ﻻﯼ‬ ‫ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﺧﻠﻠﯽ ﺩﺭ جشنواره‌شان ﺍﯾﺠﺎﺩ کند و برعکس ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ‌ﯼ ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ‌ﯼ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کرده ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ کشتی در گل پرداختند ‫ﻭ ﺑﺎ بدن‌ها ﻭ ﻟﺒﺎس‌های ﮔﻠﯽ ﺩﺭ ادامه‌ی ﻣﺮﺍﺳﻢ شرکت کردند.

Share/Save/Bookmark
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)