Sep 2007


قلم زرين زمانه 7
سراپا، سراپا در برابر سيمين

روزهای اول سپتامبر تلفنی با هم حرف زدیم. گفتم: می‌دونید؟ شما برنده‌ی قلم زرین زمانه شده‌اید. به خاطر یک عمر تلاش... گفت: راست می‌گی؟ و بعد بلافاصله گفت: کِی این قلم زرین را بهم می‌دی؟ گفتم: تا هفته‌ی دیگه. پرسید: خودت برام میاری؟ بعد سکوت شد. سکوت شد. سکوت شد.برنامه پنجاهم، اين سو و آن سوی متن
صحنه‌آرايی در داستان

ذهنیت مدرن، صحنه‌های داستان و رمان را پر از اشیا نمی‌کند. همانطور که اشیا در شاهنامه‌ی فردوسی شخصیت‌اند، در آثار نویسندگان مدرن قرن بیستم نیز اشیا شخصیت‌اند. تا جایی که مارگریت دوراس، در رمان مدراتو کانتابیله یک اتاق و سپس يک اسکله را با یک پیانو و یک مداد می‌سازد. آنهم در فعلیت.برنامه چهل و نهم، اين سو و آن سوی متن
شاهنامه ی فردوسی و تصويرهای کلوزآپ


هر جای شاهنامه را که باز کنی، می‌بینی که فردوسی برای تصویر کردن یک شخصیت، از ساعد، بازو، لب، دهان، چشم، سر، مو، چنگ، پیشانی، و تمامی اجزای چهره‌ی قهرمان یا شخصیت حماسه‌هاش را به جزئی‌ترین شکل و با دوربين کلوزآپ تصویر و توصیف کرده و آنگاه با یک نمای کلی یا لانگ شات، فضا را نیز به همان زیبایی ساخته است.برنامه چهل و هشتم، اين سو و آن سوی متن
نام‌گذاری داستان و شخصیت‌های داستان

باور داستان و رمان، باور نام‌ها در داستان و رمان، مثل باور راه رفتن زیر باران است.قلم زرين زمانه 6
چهل داستان نامزد دریافت قلم زرين زمانه

کار دقيق داوری و کار سخت داوران به پايان رسيد. از بين 477 داستان که به دبيرخانه‌ی قلم زرين زمانه رسيده بود، در مرحله‌ی نخست 172 داستان برگزيده شد، و سرانجام چهل داستان نامزد دریافت جایزه شدند.