Apr 2007


بودجه و نبوی و ساير قضايا

من به تيم زمانه و تمام همکاران ديده و ناديده خود افتخار می کنم. زمانه محصول کار جدی و مسئولانه همه آنهاست که هر کدامشان نزديک ترند بار بزرگتری بر دوش دارند چنانکه هيچکدام از اعضای تيم کوچک زمانه در آمستردام کمتر از ده دوازده ساعت در روز کار نمی کنند. اما وقتی می بينم شماری از مخاطبان که دستی از دور بر آتش دارند فکر می کنند ما در پول غرق ايم و داريم ولخرجی می کنيم نمی توانم از تاسف نسبت به ساده گيری کار از چشم آنها خودداری کنم. نمونه اخيرش برخی اظهارنظرها در پای ويديوی ابراهيم نبوی است.بهار زمانه

زمانه يک فصل کاری ديگر را با بهار نو آغاز می کند. برای رسانه ای که دو فصل را پشت سر گذاشته است تحولات آنقدر سريع اتفاق افتاده که يادداشت سرخط آنها نيز در اينجا ممکن نيست. اما امروز خوشحالم که ميزان خوانده شدن صفحات زمانه در ماه به بيش از يک ميليون و هفتصد هزار رسيده است و نسبت به آغاز دوره زمستانه تقريبا دوبرابر شده است. اين خود نشانه رشدی دو جانبه است هم در زمانه و هم در خوانندگانش. يعنی آنچه در زمانه اتفاق افتاده مخاطبان را بيشتر کرده است. و البته اين برای هر رسانه ای اسباب خرسندی و سربلندی است.