Dec 2006


توکا نيستاني: عذاب وجدان دارم

توکا نیستانی از مرحوم صابری می‌گوید که ترس کشیدن کاریکاتور مسئولان و اهالی دنیای سیاست را از بین برد. از برادرش مانا می‌گوید. این که با کمک توکا کاریکاتوریست شد و بعد که زندان رفت، عذاب وجدان را گذاشت روی دوش برادر. این گفت‌وگو را بشنوید.