تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۸۵ • چاپ کنید    

بوش: ايران و القاعده پشتيبانان تندروهای عراق اند

امیدمعماریان


سخنرانی State of Union 2007 /عکس:رویترز

شب گذشته جورج بوش سخنرانی سالانه خود را درکنگره انجام داد. مهمترین ویژگی هفتمین سخنرانی State of Union بوش، این بود که او برای اولین بار دربرابرکنگره وسنایی قرار می گرفت که اکثریت آن متعلق به دموکرات ها بود.

سخنرانی State of Union، یک رویداد سالانه است که دران رییس جمهوری آمریکا به گزارش وضعیت کشور در حضور اعضای کنگره و سنا می پردازد. رییس جمهوری همچنین برنامه های خود را برای سال آینده نیز اعلام می کند. از سال 1934 که این سخنرانی سالانه انجام شده است درهمه دوره ها ژانویه زمان برگزاری آن بوده به غیر از شش سال که درماه فوریه بوده است. برگزاری این سخنرانی سالانه توسط رییس جمهوری توسط قانون اساسی آمریکا لازم الاجراست.

جایی که "محورشرارت" آفریده شد!
اودر سالنی که حدود یک هزارنفر ازنمایندگان کنگره و سنا، مسئولان دولتی، قضایی و میهمانان ویژه را درخود جای داده بود، به طرح برنامه های خود پرداخت. سخنرانی سالانه رییس جمهوری آمریکا برای ایرانی هامعنی خاصی دارد. چرا که درسخنرانی سال 2002 بود که رییس جمهوری آمریکا ایران را به همراه کره شمالی وعراق به عنوان "محورشرارت" اعلام کرد. او امسال هم ایران را به حمایت ازرادیکال های شیعه درعراق وگروه حزب الله لبنان که آن را تروریستی خواند، متهم کرد تا سهم ایران هم دراین سخنرانی محفوظ بماند.

درابتدا نانسی پولسی اولین رییس زن کنگره درتاریخ آمریکا به بوش خوشامد گفت. پولسی که تا پیش ازاین سالها درکناردیگر نمایندگان به سخنان رییس جمهوری گوش می کرد برای اولین بار پشت سربوش ودرکنار معاون او دیک چنی نشسته بود. رهبران دموکرات گفته بودند که انتظار دارند بوش درسخنرانی امسال خود سیاست های آنها را درنظر بگیرد. بوش درپاسخ به خوشامد گویی خانم پولسی گفت: "مایه افتخار من است که به عنوان اولین رییس جمهوری آمریکا بگویم، خانم رییس مجلس!( یا Madam Speaker). این سخن بوش باعث شد همه نمایندگان برخیزند وبه تشویق رییس جمهوری ورییس مجلس بپردازند. البته معلوم نبودچه کسی ، چه کسی را تشویق می کند.


سخنرانی State of Union 2007 /عکس:رویترز

بوش اول به دموکرات ها تبریک گفت واینکه با اینکه آرایش کنگره تغییر کرده اما مسئولیت آنها تغییر نکرده است. سپس به بیان اصلاحات مورد نظر خود پرداخت.

جالب آنکه هنگام سخنرانی بوش دموکرات هایک سمت وجمهوری خواه ها یک سمت دیگر نشسته بودند. سخنرانی بوش بارها توسط تشویق حاضران قطع شد. با این توضیح که برخی اوقات جمهوری خواهان دست می زدند، برخی اوقات هر دو با هم. اما معلوم بود که چه گروهی ازچه موضوعی حمایت می کند واین انشقاق کاملا مشهود بود. به خصوص وقتی که برخی مواقع دیک چنی به همراه جمهوری خواهان به تایید حرف های رییس جمهوری می پرداخت درحالی که نانسی پلوسی ساکت نشسته بود وبه قولی خون خونش را می خورد.

نیمی ازسخنرانی بوش اختصاص داشت به مسائل داخلی همچون، کاهش کسری بودجه، بودجه بهداشت، بهبودمدارس دولتی وعمومی ومساله مهاجران، ونیم دیگر اختصاص داشت به سیاست خارجی آمریکا ازجمله موضوع حساس خاورمیانه.

هیلاری، نه دست زد، نه بلندشد!
جالب آنکه دوکاندیدای ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا به نحوی نشسته بودند که در یک تصویرقابل دیده شدن بودند. هیلاری کلینتون در ردیف چهارم وباراک اوباما دردریف پنجم نشسته بود. هیلاری درعمده سخنرانی بوش، نه دست زد ونه بلند شد، درحالی که اوباما چندین باردرحال دست زدن وبلندشدن نمایش داده شد. دوربین هاتمرکز زیادی روی کلینتون، اوباما، مک کین وجای کری داشت. ازجمله معدودزمانی که کلینتون هم به بقیه پیوست زمانی بود که بوش درمورد ارتقاء بهداشت عمومی صحبت کرد.

درتمام مدتی که رییس جمهوری سخن می گفت، نانسی پولسی که تنها یک ماه است ریاست کنگره را به عهده گرفته است، باصورت خود به صحبت های رییس جمهوری واکنش نشان می داد.

درتمام مدت سخنرانی، دیک چنی معاون ریاست جمهوری، عصبی وناراحت به نظر می رسید. وقتی بوش ازکاهش مصرف انرژی به میزان 20 درصد در10 سال سخن گفت، نانسی پلوسی بلند شدو همراه با اعضای حاضر درسالن به تشویق رییس جمهوری پرداخت، دراین زمان دیک چنی لبخندی زد. بوش به اهمیت تغییرراههایی که آمریکا انرژی به دست می آوردواستفاده ازانرژی های جایگزین هم پرداخت وازجمله درخصوص افزایش ذخایراستراتژیک نفت سخن گفت. بوش همچنین از"گرم شدن هوادرجهان" (Global Warming) نیز سخن گفت. به نظر می رسد رییس جمهوری فیلم (An Inconvenient Truth) معاون سابق ریاست جمهوری ال گور را دیده است...

اوگفت که جنگ درخاورمیانه برای به دست اوردن امنیت برای آمریکا درخانه است، بوش همچنان از القاعده وزرقاوی نام برد واشاره کرد که این جنگی که او به ان اشاره می کند بیش از آنکه جنگ سلاح باشد جنگ ایدئولوژی هاست.


سخنرانی State of Union 2007 /عکس:رویترز

ایران ازشیعیان رادیکال حمایت می کند؟
اوگفت که گروه تروریستی حزب الله لبنان (به روایت آقای بوش) با حمایت ایران وسوریه تلاش می کند مشروعیت دولت منتخب مردم لبنان را تخریب کند. او نمایندگان را ازشکست درعراق برحذرداشت وگفت: " مانباید درعراق شکست بخوریم." بوش ایران را متهم کرد که ازرادیکال های شیعه درعراق حمایت می کند درحالی که رادیکال های سنی ازسوی القاعده حمایت می شوند تا بدین ترتیب سهم ایران هم درسخنرانی سالانه بوش حفظ شود. اوسپس به توضیح سیاست جدید خود درقبال عراق پرداخت وگفت برای آمریکا چیزی مهمتر ازپیروزی درعراق نیست....این سخن تنها با استقبال جمهوری خواهان وتعدد معدودی دموکرات مواجه شد. بوش سپس ازنمایندگان خواست که ازسربازان موجود وسربازانی که به عراق خواهند رفت، حمایت کنند. رییس جمهوری آمریکا همچنین اضافه کرد که سازمان ملل باتحریم ایران خواسته است به تهران بفهماند که اجازه نمی دهند که بمب اتمی داشته باشد. هنگام این سخن بسیاری ازنمایندگان جمهوری خوا ه ودموکرات با دست زدن برای رییس جمهوری به تشویق اوودرواقع به تایید این سیاست پرداختند. اوهمچنین گفت که درکنار دولت دموکرات فلسطین خواهند بودتا به تشکیل دولت مستقل فلسطینی اقدام کند.

ادامه سیاست حمایت ازمردم دارفور ازتنها بخش هایی بود که همه سالن را به تشویق وتایید سخنان رییس جمهوری واداشت. موضوع حمایت ازکنترل ونابودی ایدز ومالاریا درآفریقا ازجمله دیگر موضوعاتی بود که ریییس جمهوری امریکا آن را مورد توجه قرار داد. او ازکنگره خواست بودجه 1.2 میلیارددلاری برای مبارزه با مالاریا در15 کشورآفریقایی را مورد توجه قراردهند. جورج بوش سخنان خود را با "خدابرکت بدهد"،به پایان رساند.

فرصت بدهید درعراق پیروز شوم!
مهمترین بخش سخنان بوش وقتی بود که وی ازنمایندگان خواست که ازسیاست اعزام سرباز درعراق حمایت کنند، او درواقع یک فرصت دیگر خواست. او ازنمایندگان خواست که رای به شکست ندهند. سیاست وی درمورد اصلاح قوانین مهاجرت نیز با موافقت بیشتر دموکرات ها مواجه شد.

به اعتقاد کارشناسان تلویزیونی شبکه سی ان ان آمریکا، سخنرانی جورج بوش، لحن بسیار آرامی داشت وحمله آور نبود. یعنی اینکه نمایندگان درحین سخنان او به متلک پرانی ویا سروصدا نپرداختند.

طی روزهای آینده جواب دموکرات ها به این سخنرانی محور مباحث سیاسی درایالات متحده خواهد بود. سناتور"جیم وب" از ایالت میشیگان بعد از سخنرانی بوش به پشت دوربین رفت وگفت هنوز زود است دموکرات ها نسبت به این سخنرانی واکنش نشان دهند. جیم وب که پدرش درزمانه جنگ جهانی دوم سالها درجنگ بوده وخود وبردارش درجنگ ویتنام خدمت کرده اندو هم اکنون نیز پسرش درعراق به سر می برد، اظهارامیدواری کرد که دولت درحل مسائل جدی باشد. او گفت که مردم به وظیفه خودشان درقبال دولت عمل می کنند ودولت هم به انها بدهکار است وباید زندگی آنها را تغییر دهد.

اوراک اوباما نماینده دموکرات که طی روزهای پیش کاندیداتوری خودرا برای ریاست جمهوری امریکا اعلام کرده است به خبرنگار سی ان ان گفت: " رییس جمهوری تشخیص می دهد که سیاستهای انرژی وسلامتی خیلی جدی است ودموکرات ها باید سازنده برخورد کنند وبگویند ما اماده هستیم تا با هم کار کنیم."

اوباما درپاسخ به این سوا که ایا فکر می کنید جنگ با تروریسم در خارج ازخانه به حفاظت ما درآمریکا می انجامد گفت : "نه.....ازدیاد سرباز کارنمی کند وباید سربازان خودرا کاهش دهیم بلکه به قدرت های منطقه ای فشار بیاوریم تا از طریق دیپلماتیک به حل مسائل کمک کنند."

نکته جالب اینکه به عنوان اولین کارهای جالبی که برای امریکایی ها هم جالب بود تبلیغ انجیل بعد ازاین سخنرانی بود.....

بوش دراین جلسه کراوات آبی زده بود که نشانه آرامش است وبا لحن سخنرانی وی تناسب داشت. بعد ازسخنرانی شبکه های مختلف تلویزیونی امریکا به صورت گسترده به نکات مطرح شده درآن پرداختند. سی ان ان دربرنامه ای به قول هایی که رییس جمهوری درطی سالهای گذشته در سخنرانی سالانه خود داده بود پرداخت واینکه تا کنون این قول ها عملی نشده است....به اعتقاد برخی انچه به عنوان سیاست های دولت مطرح شد تنها سیاهه ای از آرزوهای ریاست جمهوری است تا چیزی که به عملی شدن آن اعتقاد داشت.

Key words:
State of Union, President Bush, Nancy Pelosi, Hilary Clinton, Congress, Senate, The US, Iran, Iraq

Share/Save/Bookmark
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)