تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۸۷ • چاپ کنید    

رفع توقیف از روزنامه ئاشتي

روزنامه دوزبانه "ئاشتي" در کردستان رفع توقیف شد.

به گزارش ایسنا، این روزنامه که در مرحله دادگاه تجدیدنظر محکوم به توقیف شده بود با فک این حکم در دیوان عالی کشور مواجه شد.

صالح نيك‌بخت، که وكيل مدافع مديرمسئول و سردبير روزنامه دو زبانه "ئاشتي" در توضیح رفع توقیف از این نشریه گفت: علي‌رغم اين كه هيأت منصفه به اتفاق آرا نظر به عدم مجرميت برهان لهني و بهرام ولدبيگي مديرمسوول و سردبير اين روزنامه داده بود و تنها شاكي - نيروي انتظامي- نيز به علت جمع‌آوري شماره‌اي از روزنامه كه خبر مورد شكايت در آن بود از شكايت خود اعلام انصراف كرد، و دادگاه كيفري استان كردستان، مديرمسئول و سردبير اين روزنامه را هر يك به ميزان يك ميليون ريال جزاي نقدي، محكوم و حكم به توقيف دايم نشريه صادر كرده بود.

نيك‌بخت افزود: با اعتراض به حكم صادره و اين كه توقيف نشريه فقط در دو مورد خاص در قانون مطبوعات پيش‌بيني شده و هيچ يك از اين دو مورد از موارد اتهامي و حتي گزارش تنظيم شده به وسيله اداره كل اطلاعات كردستان نبود، پرونده در شعبه ۲۷ ديوان عالي مطرح و خوشبختانه اين ديوان به اين قسمت از اعتراض توجه كرده و حكم توقيف روزنامه را ملغي و محكوميت مديرمسوول و سردبير به جزاي نقدي را تأييد كرده بود.

وی خاطرنشان كرد: گرچه مديرمسئول و سردبير به جزاي نقدي محكوم شدند ولي از حكم صادره استقبال مي‌كنم زيرا اين دومين بار است كه از يكي از نشريات توقيف شده اين استان، رفع توقيف شده است و اميدوارم اين رويه ديوان عالي و مراجع قضايي در محاكم كيفري استان‌ها نيز مورد لحاظ قرار گيرد.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)