تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

موضع‌گیری پاپ دربرابر داروین

پاپ بندیکت شانزدهم، در نخستین اظهار نظر خود درباره منشا حیات، اظهار داشت که نظریه تکامل (تطور) ، "به لحاط علمی" ثابت نشده است.

پاپ خواستار آن شده که در مباحث ناظر بر منشا پیدایش موجودات، علم و ایمان با یکدیگر سازش کنند.


پاپ بندیکت شانزدهم همچنین از علم و ایمان گله کرده که هریک دیگری را نادیده می‌گیرد.

به گزارش تایمز، در کتابی که روز گذشته از درس‌های پاپ بندیکت در آلمان به چاپ رسید، رهبر کاتولیک‌های جهان به دانشجویان خود گوشزد می‌کند که "ایمان به تنهایی" نیز قادر به "تشریح تصویر کل" جهان نیست.

پاپ با اشاره به نظریه تکامل داروین می‌گوید: "ما نمی‌توانیم 10000 نسل را به آزمایشگاه بیاوریم".

پاپ می‌افزاید: " این نکته از نظر من حائز اهمیت است که نظریه تکامل پرسش‌هایی برمی‌انگیزد که (پاسخ به آنها) به عهده فلسفه است و همین پرسش‌ها ما را به بیرون از قلمروهای علم (تجربی) می‌کشاند".

بندیکت سپس به نظر سلف خود پاپ ژان پل دوم درباره نظریه‌های تکامل اشاره می‌کند.
پاپ ژان پل دوم معتقد بود نظریه‌های تکامل تا آنجا مطلوب هستند که موجودات را صنع خداوند بدانند. ژان پل دوم با نظری مثبت به نظریه داروین نگاه می‌کرد.

در 23 اکتبر 1996 پاپ ژان پل دوم در یک سخنرانی گفت: "یافته‌های نوین ما را به سمتی سوق می‌دهند که تئوری تکامل را فراتر از یک نظریه‌پردازی ببینیم".

بندیکت شانزدهم در ادامه با اشاره به نظر ژان پل دوم می‌افزاید: "پاپ (ژان پل) برای گفتن چنین چیزی دلایل خود را داشت. اما این نیز درست که تئوری تکامل یک تئوری کامل نیست و به لحاظ علمی ثابت نشده است".

نظرهای خوانندگان

این نظریه ء پاپ بندیکت هم باید 400 سال زمان بر آن بگذرد تا حرفشان را پس بگیرند و تصدیق کنند که نظر یه داروین درست بوده ، مانند ِ نظر یهء گالیله. حقیقت این است که کلیسا اگر نظریه ء داروین را تاءیید کند ، بر ابطال ِ خود رای داده و میخ بر تابوت ِ خویش خواهد کوبید.

-- ایرانی ، Apr 14, 2007 در ساعت 05:00 PM

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)